top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit document behoort toe aan:  

IMPACT dance 

KVK-nummer: 78627761 

 
  

1. Algemeen 

Bij inschrijving voor een cursusjaar gaat de cursist en/of de cursusgeld plichtige akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn beslist IMPACT DANCE, onder leiding van Miranda de Kruijff.  

  

2. Inschrijven  

Inschrijven voor een cursus gaat door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met de dan geldende algemene voorwaarden en is de cursist verplicht tot betaling van het lesgeld van het betreffende cursusjaar of cursusblok (afhankelijk van de betaalkeuze). Minderjarigen kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor een cursus. Ouder(s)/verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden. 

  

3. Duur overeenkomst 

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat aan het einde van het jaar of cursusblok de overeenkomst automatisch wordt verlengd tot opzegging door de cursist. 

4. Duur cursus  

De duur van cursusjaar 2020/2021 duurt ongeveer 36 lesweken, gedurende de periode van september 2020 tot begin juli 2021. Er zijn geen lessen op reguliere feestdagen en tijdens schoolvakanties.  

  

5. Tarieven 

Het lesgeld staat vermeld op de website. Dit tarief is gebaseerd op een betaling per cursusjaar of per termijn. De termijnen zijn van september t/m december, van januari t/m maart en van april t/m juni. Bij een nieuwe inschrijving betaal je bovenop het lesgeld eenmalig € 15,- inschrijfkosten. Het lesgeld is exclusief lesmaterialen en -benodigdheden, voorstellingen en bijzondere evenementen. 

  

6. U-Pas 

We willen dansen voor iedereen beschikbaar maken en zijn daarom aangesloten bij U-pas. Als U-pashouder krijg je jaarlijks een budget waarvan je (dans)activiteiten kunt betalen. Als je in het bezit bent van een U-pas, dien je voor aanvang van de cursus een afbeelding van de voor- en achterkant van je U-pas te mailen naar info@impactdance.nl ter controle. Vermeld in je e-mail ook welk bedrag van je U-pasbudget je wilt verzilveren. IMPACT DANCE declareert het kortingsbedrag bij het U-pasbureau. Het resterende bedrag is voor de rekening van de U-pashouder.  

  

7. Tussentijds instromen  

Tussentijds instromen gedurende het cursusjaar is mogelijk, de reeds gegeven lessen worden niet in rekening gebracht.  

  

8. Opzegging 

De cursist kan de cursusdeelname opzeggen. De opzegging dient minimaal een maand voor het volgende termijn per e-mail te geschieden. De verplichting tot betaling van het desbetreffende termijn blijft echter van kracht. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. 

9. Annulering cursus 

IMPACT DANCE is bevoegd, ook tijdens een cursus, de cursus te annuleren, cursusdagen te wijzigingen en veranderingen in de lestijden aan te voeren als daar gegronde redenen voor zijn, waaronder overmachtssituaties. Wanneer er minder dan zes cursisten zich voor een cursus hebben aangemeld is het mogelijk dat de cursus geannuleerd zal worden. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Als annulering door de dansschool tijdens de cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar ratio van het aantal nog niet genoten lessen. 

 
10. Ziekte/afwezigheid  

Bij ziekte/afwezigheid van de docent wordt de cursist per e-mail op de hoogte gebracht. Er wordt gezocht naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. IMPACT DANCE behoudt het recht om twee lessen per cursusjaar uit te laten vallen zonder restitutieregeling. 

 
11. Ziekte/afwezigheid cursist  

Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht IMPACT DANCE hiervan tijdig (uiterlijk 4 uur voor aanvang van de les) op de hoogte te brengen per mail of whatsapp. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de docent. Bij verhindering van de cursist vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. Eventueel inhalen van de les kan alleen in overleg.  

 
12. Aansprakelijkheid  

IMPACT DANCE (en de bij haar werkzame personen) is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist. Deelnemen aan de lessen, andere activiteiten en het betreden van het pand is geheel op eigen risico. 

  

13. Recht tot ontzegging  

IMPACT DANCE kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een betalingsachterstand of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van lesgeld blijft dan bestaan. In specifieke gevallen kan om pedagogische redenen een bindend advies gegeven worden om te stoppen. In dat geval worden alleen de tot dan toe verzorgde lessen in rekening gebracht. 

14. Publicaties foto’s/video’s  

Het is mogelijk dat er bij de cursus/activiteiten van IMPACT DANCE foto’s of video’s gemaakt worden van cursisten/ouders/belangstellenden. Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicatie doeleinden, bijvoorbeeld op de website, social media of flyers. Wij gaan ervan uit dat de cursist akkoord gaat met publicatie. Indien de cursist hier niet mee akkoord gaat en dus niet wilt dat jij of jouw kind in beeld gebracht wordt, kun je dit laten weten door een mail te sturen naar info@impactdance.nl onder vermelding van de naam van de cursist en de betreffende les. 

  

15. Locatie  

Alle danslessen van IMPACT DANCE worden gegeven in de dansstudio op het adres: M. van Meelstraat 1a, 3555 VV Utrecht. Wanneer de zaal niet beschikbaar is kan het zijn dat er wordt uitgeweken naar een andere locatie.  
 

16. Tijdens de les 

Tijdens de les is het niet toegestaan om je telefoon te gebruiken. Zet het geluid van mobiele telefoons uit. Het maken van video’s en foto’s mag alleen na toestemming van de docent. Choreografieën zijn eigendom van de dansschool. Gelieve een handdoek te gebruiken bij grondoefeningen. Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. 

  

17. Kleding 

We raden de cursist aan om makkelijk zittende kleding aan te trekken waarin je goed kunt bewegen en je haar vast te maken. Het dansen op sokken raden wij af om ongelukken te voorkomen. Gelieve op blote voeten, footies, jazzschoenen, sneakers of danshakken te dansen. 

  

18. COVID-19 

Wegens het corona-virus volgen ook wij de richtlijnen vanuit de overheid. Wij zijn altijd al bewust van de hygiëne binnen onze studio en de werkzaamheden, maar scherpen deze verder aan. We zijn aangesloten bij Dansondernemers Nederland en volgen het protocol voor de danssector die je hier kunt vinden: https://www.dansondernemers.nl/wp/wp-content/uploads/2020/12/Basisprotocol-danssector-3-dec-2020.pdf

In het kort: 

  • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 

  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten 

  • Kom niet eerder dan vijf minuten voor de les aan op de locatie en ga direct na de les naar huis 

  • Geen handen schudden. Geen fysiek contact tussen dansers tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de dans 

  • Ouder dan 18 jaar en niet aan het dansen? Dan geldt 1,5 meter afstand 

  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

  • Desinfecteer je handen als je binnenkomt (er staat een pompje bij de ingang) en ook als je weer weggaat. 

bottom of page