top of page

PRIVACYVERKLARING

Dit document behoort toe aan:  

  

IMPACT dance 

KVK-nummer: 78627761 

 

 

1. Algemeen 

IMPACT DANCE, onder leiding van Miranda de Kruijff, gevestigd aan Noorderburcht 17, 3452 ME Vleuten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

  

2. Persoonsgegevens  

IMPACT DANCE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je (of een ouder/voogd) deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die (kunnen) worden verwerkt: 

 • Voor- en achternaam 

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres 

 • Geboortedatum 

 • Geslacht 

 •  Gegevens over jouw activiteiten op www.impactdance.nl 

 • Foto en video opnames 

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 

3. Beeldmateriaal 

Bij inschrijving bij IMPACT DANCE geeft de cursist toestemming voor het maken van foto’s en video’s bij de cursus/activiteiten van IMPACT DANCE van de cursisten/ouders/belangstellenden. Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicatie doeleinden, bijvoorbeeld op de website, social media of flyers. Wij gaan ervan uit dat de cursist akkoord gaat met publicatie. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met het gebruik van beeldmateriaal om en worden alleen foto’s en video's gebruikt waar de cursist goed op staat en waar dat een toegevoegde waarde heeft voor de dansschool. Indien de cursist hier niet mee akkoord gaat en dus niet wilt dat jij of jouw kind in beeld gebracht wordt, kun je dit laten weten door een mail te sturen naar info@impactdance.nl onder vermelding van de naam van de cursist en de betreffende les. 

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

IMPACT DANCE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling 

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

 • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten 

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren 

   

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

IMPACT DANCE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

  

6. Delen van persoonsgegevens met derden 

Je gegevens kunnen alleen gedeeld worden met vrijwilligers/ werknemers van IMPACT DANCE voor een van bovenstaande doeleinden. Daarnaast delen wij jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken uw gegevens niet aan andere derden, zonder nadrukkelijke toestemming. 

IMPACT DANCE gebruikt Gmail voor al het mailcontact en Wix voor de website. 
Zie de verklaring van Gmail hier: https://policies.google.com/?hl=nl 

Zie de verklaring van Wix hier: https://www.wix.com/about/privacy 

  

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IMPACT DANCE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@impactdance.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. 

  

8. E-mail beleid 

Wij sturen e-mailberichten. Vaak zijn dit berichten waar geen afmeldmogelijkheid voor bestaat. Dit soort berichten zijn geen direct marketing, omdat ze geen reclamedoeleinde hebben. We proberen je dan te informeren over belangrijke zaken omtrent de dienst die je bij ons afneemt, zoals het lesaanbod, een bevestiging van een inschrijving, opzegging, aanvraag of offerte, een evenement of anderszins.  

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

IMPACT DANCE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en we voelen ons verantwoordelijk voor de gegevens die je ons in goed vertrouwen hebt gegeven. Wij zullen daar, naar eer en geweten, integer mee om gaan. Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen houden wij ons graag beschikbaar. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of je hebt hier vragen over, neem dan contact met ons op via info@impactdance.nl  

  

10. Ten slotte 

IMPACT DANCE behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Algemene Verordening gegevensbescherming. Waarin deze privacyverklaring niet is voorzien mag uitgegaan worden van redelijkheid. IMPACT DANCE zal zich ten allen tijde, echter niet ten koste van alles, inspannen voor een tevreden klant. 

bottom of page